Deskundige mediation voor ondernemers en particulieren

Het eerste gesprek is altijd gratis!

In Nederland is het stelsel van gefinancierde rechtshulp van toepassing voor personen, die aanspraak willen maken op een mediator, maar dit niet zelf kunnen betalen.

De Raad voor de Rechtsbijstand beoordeelt of een toevoeging aan u kan worden verleend. Dit besluit is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en vermogen.

Bij toekenning van een toevoeging betaalt u wel een eigen bijdrage, gebaseerd op de hoogte van uw inkomen.
De toevoegingsaanvraag wordt door ons verzorgd.

De actuele voorwaarden voor het stelsel van gefinancierde rechtshulp kunt u vinden op de site www.rvr.org.

U kunt via het Juridisch Loket (tel.nr. 0900-8020) een verwijzing krijgen naar ons kantoor. Als de toevoeging door de Raad voor de Rechtsbijstand wordt verleend, krijgt u na verwijzing via het Juridisch Loket een korting op de eigen bijdrage van € 52,--.

Komt u niet in aanmerking voor het stelsel van gefinancierde rechtshulp, dan hanteert ons kantoor duidelijke tarieven, die schriftelijk worden vastgelegd. Met uw financiële situatie wordt door ons rekening gehouden. Gestreefd wordt om de kosten voor u zo laag mogelijk te houden.

In beginsel wordt een uurtarief van € 145,-- gehanteerd, vermeerderd met 6% kantoorkosten en 21% BTW. Uitgangspunt is dat de kosten zoveel mogelijk gelijkelijk worden verdeeld. Als er twee betrokkenen zijn (b.v. bij een echtscheiding) dan geldt voor een ieder het gehalveerde uurtarief, te vermeerderen met de helft van de kantoorkosten en 21% BTW. U kunt over de verdeling van de kosten ook andere afspraken maken.

Tevens kan het voorkomen, dat één van de partijen aanspraak maakt op gefinancierde rechtshulp en de andere partij niet. Dit zal tijdens het intakegesprek worden besproken.

Ingeval tijdens de mediation derden (fiscalisten e.d.) op uw verzoek moeten worden ingeschakeld, dan zijn de hieraan verbonden kosten voor uw rekening,

Als u een rechtsbijstandsverzekering heeft, dan heeft u mogelijk recht op vrije mediatorkeuze. In dat geval kunt u ook een beroep op ons doen. In samenspraak met u zal dan worden getracht om dekking voor de mediation te krijgen. De uitkomst hiervan is mede afhankelijk van de voorwaarden, die de rechtsbijstandsverzekering hanteert.

Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag, dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.

Home
Familiemediation
Arbeidsmediation
Burenmediation
Zakelijke mediation

Kosten

Werkwijze
Inloopspreekuur
Vragenformulier
Contactgegevens

----------------------

Advocatenkantoor
Van Bommel

----------------------